Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

 1. Virtualofficedordrecht: gevestigd te Dordrecht , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73884472. In haar hoedanigheid als verhuurmakelaar in opdracht van haar cliënt(en) t.w. de eigenaar(en) van het (kantoor)pand staande en gelegen aan de Vissersdijk Beneden 70 ( 3319 GW) te Dordrecht
 2. Klant: De natuurlijke persoon/eenmanszaak of rechtspersoon waarmee Virtualofficedordrecht een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.
 3. Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de Zakenadres pakketten 3, 6, 12 of 24 maanden en het aanbieden van het gebruik van de vergaderruimtes/werkruimtes.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Nursen B.V. ook handelend onder de naam Virtualofficedordrecht.
 2. Afspraken met personeel van Virtualofficedordrecht binden Virtualofficedordrecht niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 3. Virtualofficedordrecht is een zakenadres/huurkantoor formule van Nursen B.V. .nl en geeft de Klant het recht de accommodatie op parttimebasis als kantoor tegen een vergoeding te gebruiken op basis van beschikbaarheid. De kosten hiervan zijn nader overeen te komen.
 4. Gebruik van het kantoor voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan.
 5. De geldigheidsduur van de met u aangegane Overeenkomst is gelijk aan de daarin vastgelegde periode.
 6. De Klant machtigt de Virtualofficedordrecht  poststukken aan te nemen, alle risico en bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.
 7. Pakketten en aangetekende post worden niet aangenomen. Reclame wordt niet doorgestuurd.
 8. Virtualofficedordrecht heeft het recht om naar eigen goeddunken post en pakketten en andere voorwerpen terug te sturen of om voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen die in hoeveelheden worden aangeboden die zij onredelijk of onwettig acht. Virtualofficedordrecht geeft geen garantie af en neemt ook geen verantwoordelijkheid, voor de in dit document genoemde diensten.
 9. De Klant verzekert dat hij de hem onder deze Overeenkomst verleende rechten niet zal gebruiken voor onwelvoeglijke, onwettige, immorele of lasterlijke doeleinden en dat hij Virtualofficedordrecht op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen. De klant zal de naam Virtualofficedordrecht en Virtualofficedordrecht.nl, geheel nog gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken of combineren in het kader van handelsactiviteiten. Virtualofficedordrecht behoudt zich het recht voor om samen te werken met een officiële onderzoeksinstantie indien dit nodig is in verband met beschuldigingen van ongepast gedrag die tegen een Klant zijn ingebracht.
 10. Virtualofficedordrecht behoudt zich het recht om personen die onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn de toegang tot het pand te weigeren.
 11. Virtualofficedordrecht ontvangt en sorteert de post van de Klant en stuurt het één keer per maand, rond de 1e van elke maand, in een gesloten envelop naar een adres welke de Klant opgeeft (dit zit bij de prijs inbegrepen). De afmeting van deze envelop met post is maximaal 380 mm x 265 mm x 32 mm en mag maximaal 2 kg wegen. Indien de post meer post weegt dan 2 kg of groter is dan 380 mm x 265 mm x 32 mm dient de Klant € 9,95 exclusief BTW te betalen per envelop van maximaal 2 kg en afmetingen 380 mm x 265 mm x 32 mm. Alle betalingen dienen per ommegaande betaald te worden via de webshop via de betalingspartner Mollie.
 1. De Klant kan optioneel haar post vaker dan één keer per maand laten doorsturen. De kosten hiervan bedragen € 9,95 exclusief BTW per envelop van maximaal 2 kg en met de maximale afmetingen van 380 mm x 265 mm x 32 mm.
 1. De kosten van de zakenadres pakketten bedragen: 3 maanden € 112,50 exclusief BTW (€ 37,50 exclusief BTW per maand), 6 maanden € 215,70 exclusief BTW (€ 35,95 exclusief BTW per maand), 12 maanden € 359,40 (€ 29,95 exclusief BTW per maand), 24 maanden € 454,80 exclusief BTW (€ 18,95 exclusief BTW per maand). 

3. Aanmelding/aanmeldingskosten

 1. Aanmelding geschiedt door middel van de registratie procedure.
 2. De registratie procedure houdt in:
  * dat een inschrijving van de Kamer van Koophandel dient te worden overlegd, indien aanwezig.
  * dat een kopie van een legitimatiebewijs overlegd dient te worden.
  * Inschrijf- of aansluitkosten voldaan zijn.

4. Levering/Betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.
 2. Alle betalingen dienen per ommegaande betaald te worden via de webshop op www.Virtualofficedordrecht rechtstreeks via de betalingspartner Mollie.
 3. Virtualofficedordrecht stuurt minimaal 7 dagen voor einde van de overeenkomst een e-mail voor verlenging. Voor verlenging dient de Klant de volgende periode vooruit te betalen voor het einde van de eerdere overeenkomst. Virtualofficedordrecht.in haar hoedanigheid als verhuurmakelaar is gerechtigd haar diensten op te schorten en de post te retourneren naar afzender totdat de betaling is ontvangen.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft kan Virtualofficedordrecht de dienst voor de Klant opschorten. Indien de Klant in gebreke blijft is Virtualofficedordrecht gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Indien de Klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft Virtualofficedordrecht onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke overeenkomst te beëindigen.

5. Aansprakelijkheid

 1. Virtualofficedordrecht kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van Virtualofficedordrecht De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van het pand, apparatuur, Installaties en inrichtingsstukken waarvan u gebruikt maakt. U mag geen enkel onderdeel daarvan veranderen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de Klant of door degene die met uw toestemming of op uw uitnodiging in het pand verkeren. Indien u bezittingen in het pand achterlaat kunnen wij daarover beschikken op de wijze die ons goeddunkt, zonder dat wij u daarover enige verantwoording of een deel van de verkoopopbrengst verschuldigd zijn.
 2. Virtualofficedordrecht is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen of zoekraken van inkomende en uitgaande poststukken bestemd voor haar Klant(en).

6. Toepassing/wijziging algemene voorwaarden

 1. Virtualofficedordrecht behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Klant, schriftelijk of via e-mail.
  Indien de Klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan Virtualofficedordrecht, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Indien de Klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal Virtualofficedordrecht een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.

7. Duur en beëindiging/Privacy statement

 1. De overeenkomst tussen Virtualofficedordrecht en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen Virtualofficedordrecht en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 3, 6, 12 of 24 kalendermaanden. Klant ontvangt minimaal 7 dagen voor het einde van de overeenkomst een e-mail voor verlenging. Voor verlenging dient de Klant de volgende periode vooruit te betalen voor het einde van de eerdere overeenkomst.
 3. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 4. Virtualofficedordrecht behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, ten alle tijden zonder opgaaf van redenen.
 5. Virtualofficedordrecht behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien:
  * De door de Klant verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken;
  * De Klant insolvent wordt, in liquidatie gaat of niet meer in staat is om de schulden op vervaldatum te voldoen;
  * De Klant één van de verplichtingen niet nakomt waaraan hij niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na onze ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen;
  * Het gedrag van De Klant, of het gedrag van iemand in het kantoorpand met uw toestemming of op uw uitnodiging, onwettig, frauduleus. lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik.
 6. Indien Virtualofficedordrecht de Overeenkomst om een van deze redenen beëindigt, dient u:
  * Een adreswijziging door te geven binnen een termijn van veertien kalenderdagen;
  * Te betalen voor extra diensten die de Klant heeft gebruikt;
  * Het standaardtarief te betalen voor de rest van de periode dat de Overeenkomst zou hebben geduurd als wij haar niet hadden beëindigd of (indien dit langer is) voor nog een periode van drie maanden, en ons schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen als gevolg van beëindiging.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant er verantwoordelijk voor alle partijen op de hoogte te stellen van de adreswijziging. Post die na beëindiging van de overeenkomst naar Virtualofficedordrecht wordt gezonden, zal naar de afzender worden teruggestuurd. Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun adres bij Virtualofficedordrecht geregistreerd staat en na beëindiging van de overeenkomst niet meer bij Virtualofficedordrecht geregistreerd staat.
 8. De Klant stemt ermee in dat Virtualofficedordrecht alle persoonlijke gegevens waarover Virtualofficedordrecht beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraude preventie en bij achterstalligheid van betalingen.